Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (továbbiakban: ÉReTT) 22 alapító taggal – 2 fő magánszemély, 14 középfokú köznevelési intézmény, 3 megyei Rendőrfőkapitányság, 2 civil szervezet, 1 egyetem együttműködésével – 2015. március 13-án alakult meg. Létrejöttét a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, ma Miskolci Rendvédelmi Technikum kezdeményezte a tehetségsegítés területén szerzett szakmai ismereteire, tapasztalataira alapozva.

A tanács alakítása a partneri kör feltérképezésével indult. Megkerestük a régió rendészeti ágazati képzést folytató intézményeit, a munkáltatót képviselő megyei rendőrkapitányságokat, a rendészeti területen működő civil szervezeteket. Tájékoztatást adtunk a tanács megalakításának szándékáról. Az együttműködést vállaló szervezetek körében egy kérdőíves helyzetelemzést végeztünk, amiben a tehetséggondozás terén végzett tevékenységükről, annak szakmai alapjairól, valamint a hazai tehetséggondozás szervezeti kereteiről, lehetőségeiről való tájékozottságukat mértük fel. A kapott helyzetképből láthatóvá vált, hogy melyek azok a körülmények, amelyekre a célok meghatározásánál és a tevékenységrendszer megszervezésénél tekintettel kell lennünk. Elkészítettük működési rendünket, melyben az alábbi célokat határoztuk meg:

  1. A tehetséges fiatalok rendészeti pályaorientációjának és folyamatos fejlesztésének segítése. 

  2. A rendészeti tehetséggondozásban érintett intézmények, szervezetek és szakemberek összefogása, szakmai közösséggé, hálózattá formálása. A tehetséggondozással, tehetségsegítéssel összefüggő szakmai-, módszertani ismeretek bővítése.

  3. Az együttműködésre építve a rendészeti tehetségek felkutatásának, valamint a tehetségek folyamatos követésének és segítésének módszereinek, szervezeti kereteinek kidolgozása. 

  4. Tevékenységünk járuljon hozzá a rendészeti tehetségsegítés komplex erőforrásrendszerének feltérképezéséhez és folyamatos bővítéséhez.

  5. Segítsük a tagszervezetek hálózati együttműködését, támogassuk új Tehetségpontok kialakítását, ezzel egyidejűleg a rendészeti tehetségterület megjelenését a partner intézmények tehetséggondozó programjaiban.

  6. Ösztönözzük tagszervezeteink és tanácsunk részvételét a Nemzeti Tehetség Program hazai és Európai Uniós forrásokon alapuló pályázati lehetőségeinek kihasználásában.

  7. Tevékenységünkkel, javaslatainkkal igény szerint járuljunk hozzá a szakmai irányító szervek tehetségsegítéssel összefüggő koncepciójának, programjának kialakításához és megvalósításához.

Programok, tevékenységek 

1. Szakmai fórumok

Évente általában két szakmai fórum megrendezésére került sor. A fórumokon bemutattuk a tehetségsegítéssel összefüggő újabb szakmai információkat, a rendészeti tehetségsegítést érintő innovációkat, jó gyakorlatokat. Megismerhették a résztvevők a rendezvénynek helyt adó intézmény tevékenységét, tehetséggondozó-tehetségsegítő munkáját.  A fórum előadói voltak:

  • a BM tisztségviselői,

  • a Közszolgálati Egyetem oktatói,

  • a hazai tehetséggondozás kiemelkedő szakemberei,

  • a tagszervezetek rendvédelmi képzésben résztvevő szakoktatói.

2. Belső továbbképzések

A belső továbbképzések tartalmát a tagszervezetek körében végzett felmérésre és a tehetségsegítő munka fejlesztésében felmerülő aktuális kérdésekre alapozottan szerveztük. (Pl.: Jó gyakorlatok bemutatása, megismerése, egyéni fejlesztési tervek készítése.)

3. Felnőtt és diákmentor képzés

A felnőtt mentorok felkészítését a tagszervezetek tehetségsegítéssel, vagy már korábban is mentorálással foglalkozó szakemberei részére szerveztük. A képzés során a mentori tevékenység komplex szemléletét erősítettük, külön kiemelve a tehetségígéretek, tehetségek mentorálásával összefüggő feladatokat.

A diákmentori képzést a rendészeti pályaorientációs és/vagy ágazati képzést végző intézményekben tanuló diákok számára dolgoztuk ki azzal a céllal, hogy résztvevői segítséget tudjanak nyújtani társaiknak pl.: a pályaorientációban, a tanulásban, a versenyekre való felkészülésben, a közösségekkel, társakkal való kapcsolatok alakításában. A felsoroltakon túl úgy gondoltuk, hogy a program a diákmentorok számára egy önfejlesztési lehetőséget is biztosít.

4. Jó gyakorlatok gyűjtése és közreadása

Az ÉReTT fontos feladatának tekinti, hogy a tagszervezetek körében felhalmozódott értékek, a már jól működő programok ismertté váljanak, megosztásra kerüljenek, ezért folyamatosan gyűjtjük a jó gyakorlatokat. Az adatbázisunkban jelenleg 7 jó gyakorlat érhető el. Folyamatosan történik a módszertani, szakirodalmi anyagok gyűjtése, figyelemfelhívás, a közreadás honlapunkon.

5. Tehetségjelző rendszer működtetése

a) Kidolgoztuk a rendészeti tehetségútlevél programot

A program célja a tehetségígéretek, tehetségek feltérképezése, követése, a folyamatos fejlesztésükhöz szükséges információk átadása a különböző képzési szinteken át a munkáltatóig.

b) Mutasd meg magad! program működtetése (Évente visszatérő támogatott önmenedzselési program)

A diákok előzetesen megadott tartalmi keretek figyelembevételével bemutatkozó portfóliót készítettek, amelyben kitértek érdeklődési területükre, eredményeikre és terveikre. A legjobb portfoliókat készítők díjazásban részesültek, és bemutatkozási lehetőséget kaptak a szakmai fórumokon.

c)Felfedezettjeink program  

A tehetségígéretek és tehetségek kategóriában kiemelkedő felfedezettjeink bekerültek a tanács adatbázisába. A tagszervezetekkel együttműködve további támogatási, önmegvalósítási lehetőségeket keresünk számukra, kapcsolódva a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a MATEHETSZ felhívásaihoz is.

A tehetségjelző rendszer adatbázist részben az ÉReTT Díjra felterjesztett tanulók alkotják, illetve a tagszervezetek részéről történő jelzés alapján további tehetséges fiatalok kerülhetnek az adatbázisba.

6. Tehetségek és tehetségsegítők elismerése, az „ ÉReTT DÍJ”

A Tanács a díj alapításával és adományozásával a rendészeti ágazati és a rendőr tiszthelyettes szakképzésben tehetséges fiatalok eredményeinek elismerését, motiváltságuk fenntartását és a tehetségsegítő szakemberek egyéni munkavégzésben realizálódó kiemelkedő teljesítményének elismerését, a tehetségsegítő tevékenység ösztönzését kívánja elismerni. A díjat évente három kategóriában adjuk át: „ÉReTT Tehetségígéret” – „ÉReTT Tehetség” és „ÉReTT

Tehetségsegítő” Díj. Az odaítélésről a tagszervezetek javaslatai alapján az elnökség dönt. Az elismeréssel együtt járó emlékplakettet Boros Péter Ferenczy Noémi-díjas üvegszobrász tervezte és készítette. Az emlékplakettek adományozását támogatja: a Magyar Rendvédelmi Kar.

7. ÉReTT Információs rendszer

Az ÉReTT és tagszervezetei szakmai munkájának nyilvánossá tétele, a belső kommunikáció segítése és tevékenységünk szélesebb körben történő megismertetése céljából saját honlapot készítettünk. Ennek első mozzanataként valamennyi tagszervezettől bemutatkozó portfóliót kértünk. Honlapunk feltöltése, tartalmi gazdagítása folyamatosan történik az aktuális események függvényében. Elérhetőségünkwww.erett-net.hu.  

Évente elektronikus és nyomtatott formában is megjelenik a hírlevelünk, amit minden tagszervezetünk, és partnerünk megkap.                            

8. Hálózatfejlesztés

a) Tehetséges fiatalok találkozója, együttműködése  

A tagszervezetekből delegált tehetséges fiatalok részére megalakulásunk óta folyamatosan szervezünk három napos találkozókat. A program helyszíne minden esetben a miskolci rendészeti képzést végző intézmény volt. A résztvevők a szakmai program keretében megismerkedtek a rendészeti képzés fő tartalmi elemeivel, gyakorlati feladatokat végeztek a szakkabinetekben. Pályaorientációjuk erősítéséhez hozzájárult az ORFK-n tett látogatás és bemutató. A program megvalósítását a hivatásos állományú szakemberek mellett a képzésben résztvevő diákmentorok is segítették.

b) Tehetségsegítő szakemberek közösségépítő programja (tudásmegosztás-csapatépítés) Tagszervezeteink tehetségkoordinátorainak két napos programot szerveztünk, ahol a tanács és egymás tevékenységének, eredményeinek, nehézségeinek mélyebb megismerésére, tudásmegosztásra volt lehetőség. A lazító programok pedig hozzájárultak az emberi, szakmai kapcsolatok erősítéséhez.  

c) Új tagszervezetek csatlakozása

Alakulásunk időszakában működésünket regionális szinten terveztük (Észak-magyarországi régió), azonban rövid időn belül a csatlakozási igények eredményeként ez a hatókör jelentősen bővült. Jelenleg tevékenységünk 5 megyére terjed ki, B.A.Z., Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye. Az új tagszervezetek csatlakozása mindig önkéntes jelentkezéssel történt. Jelenleg tagszervezeteink száma 26, valamint együttműködési megállapodásunk van 3 szakképzési centrummal (Heves Megyei Szakképzési Centrum, Miskolci Szakképzési Centrum, Berettyóújfalui Szakképzési Centrum.)

d) Tehetségpontok alakulásának szakmai segítése, a működés támogatása

A tanács folyamatosan segíti a tagszervezetek tehetségponttá válását. Ennek keretében nevelőtestületi” érzékenyítő” tájékoztatást és a regisztrációs folyamatot kísérő mentorálást végztünk. A megalakult tehetségpontok tevékenységét folyamatosan támogatjuk.

e) Támogatói, partneri kör bővítése  

A partneri kör feltérképezése, bővítése két szinten történik. A tagszervezetek szintjén, mert az ő szakmai, társadalmi beágyazottságuk helyben fontos, és közvetetten a tanács működése szempontjából is érték. A tagszervezetek javaslatokat tehetnek tanácsi szintű partneri megállapodások megkötésére, ebben közvetítő szerepet vállalnak.  A tanács a tagszervezeteivel együttműködve folyamatosan frissíti a partneri térképét. Új példaértékű együttműködési megállapodások kötésére került sor három szakképzési centrummal az elmúlt években. Folyamatos az együttműködés országos szakmai szervezetekkel, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz), Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT), Kárpátmedencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma (KMTTK).

9. A tanács tevékenységének széles körben történő megismertetése  

 • Honlap és hírlevél működtetése

 • Médiakapcsolatok erősítése. Rendezvényeinket, különböző helyszíneken a tagszervezetek bevonásával szervezzük, ez lehetőséget ad arra, hogy a helyileg, térségileg illetékes médiumokon keresztül programokról híradásokat jelentessünk meg.

 • Jó gyakorlatunk bemutatása regionális, országos és határon túli szakmai fórumokon műhelybeszélgetéseken.  

Az elmúlt években rendszeres résztvevői, előadói voltunk a MATEHETSZ, a KMTTK és a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács által szervezett szakmai fórumoknak.

10. A tehetségsegítő tanács működésének hatásai, eredményeinek bemutatása  

A tudatosabb, szakmailag megalapozottabb tehetséggondozó munka igénye, szemlélete fokozatosan beépült a tagszervezetek pedagógiai kultúrájába és gyakorlatába.

Tagszervezeteink, partnereink informáltabbak, tájékozottabbak lettek a hazai tehetséggondozás szervezeti kereteiről és lehetőségeiről.

A tehetségjelző rendszerünk működésének eredményeként a 6 év alatt közel 100 tehetségígéret, tehetség került a látókörünkbe, bemutatkozási lehetőségeket kaptak szakmai fórumainkon, megjelentek a hírlevelünkben, ÉReTT díjasok lettek, bekapcsolódtak országos tehetséggondozó programokba (Tutor program, ösztöndíj támogatás).

Működik a tanács saját honlapja ( http://www.erett-net.hu), évente hírlevelet jelentetünk meg, regionális és országos szakmai fórumokon 6 alkalommal mutattuk be rendészeti tehetségsegítő tanácsunk működését.

A tanács és a tagszervezetek bekapcsolódtak a Nemzeti Tehetség Program, Tehetségek Magyarországa program keretében meghirdetett pályázataiba. 8 sikeres pályázat valósult meg, ebből önállóan a tanács pályázata 5.

6 év alatt 4-ről 15-re növekedett a tehetségpontok száma, ebből 4 akkreditált (3 kiválóan akkreditált, 1 akkreditált minősítést ért el).   

Saját módszertani anyagokat, jó gyakorlatokat fejlesztettünk (rendészeti tehetségútlevél, 7 jó gyakorlat), illetve tagszervezeteink számára hasznosítható szakmai anyagokat gyűjtöttünk, tettünk közzé a honlapunkon.

A mentori felkészítés eredményeként jelenleg 8 felnőtt mentor szerepel az adatbázisunkban.

Saját elismerési, díjazási rendszert dolgoztunk ki és működtetünk. Az elmúlt 6 évben 38 fiatal és tehetségsegítő szakember részesült „ÉReTT Díj” elismerésben.

Erősödtek a szakmai, emberi kapcsolatok.

11. Erőforrások, fenntarthatóság  

Az elmúlt időszakban az alábbi erőforrásokat sikerült bevonni:

a) Közvetlen agyagi források

  1. A tanács és a tagszervezetek pályázatai. Ennek sikere érdekében pályázatfigyelést végzünk, konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázat megírásához és igény szerint a szakmai megvalósításhoz is.

  2. Tag civil szervezet pénzügyi támogatása.

  3. Magán személyek adományai.

  4. Megtörtént a saját „Tehetségalap” működési rendjének kidolgozása. A kiszámítható miatt ez fontos lenne. Egyelőre forrásbevonás még nem történt. Keressük a lehetőségeket és a támogatókat.

b) Tagszervezetek, partnerek szolgáltatásai  

Tagszervezeteink rendezvényeinket, programjainkat lehetőségeikhez képest segítik, támogatják. Pl.: vendéglátás, terem, technikai eszközök, logisztika biztosítása.

c) Hálózati erőforrások

  1. Tevékenységeink meghatározó része önkéntes munkavállalás keretében történik.

  2. Tudásmegosztás, horizontális tanulás, információszolgáltatás, mentorálás.

  3. Személyes szakmai és emberi kapcsolatok erősödése.